zoeken naar:

De leden van DTA

De Dutch Torrefaction Association bestaat uit 5 leden.  CRA-W, ECN, FoxCoal BV, Topell Energy en Torr®Coal Technology BV. Hieronder worden de leden aan u voorgesteld:

craw

CRA-W

Het Waalse Landbouwkundig Kenniscentrum (Centre Wallon de Recherches Agonomiques, CRA-W, Gembloux) is een door de overheid gefinancierde multidisciplinaire onderzoeksinstelling in Wallonië, België.

De unit biomassa, bio-producten & bio-energie is deel van de valorisatie divisie en is actief op het terrein van vaste biobrandstoffen: mobilisatie, conditionering, energie utilisatie en industriële utilisatie van biomassa.

Het CRA-W heeft het onderzoeksproject InovaBiom opgestart, waarin 3 innovatieve energie-uit-biomassa technologieën (2de generatie bioethanol, getorrificieerde biomassa en biogas) worden onderzocht met verschillende typen biomassa. De evaluatie van de verschillende proces-stappen voor een industriële productie-eenheid van geperste getorrificeerde biomassa is deel van het project. Er zal een pilot installatie gebouwd worden, die de verschillende stappen van het proces uitvoert: droging, torrefactie, vermalen en persen.

Naar de website >

Andreas Arimont

Na zijn ingenieurstudie heeft Andreas Arimont gedurende 5 jaar gewerkt bij 4Energy Invest als projectontwikkelaar op het gebied bio-energie met een focus op torrefactie. Vanaf 2012 werkt hij als wetenschapper bij het Waalse Landbouwkundig Kenniscentrum, waar hij leider is van de werkgroep ‘torrefactie’ binnen het project InovaBiom.

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) is het leidende instituut voor energieonderzoek in Nederland met ca. 600 medewerkers en een omzet van 100 M€. ECN ontwikkelt hoogwaardige kennis en technologie voor een duurzame energievoorziening en brengt dit naar de markt. Torrefactie neemt in het onderzoekprogramma van ECN een prominente plaats in. ECN heeft sinds 2003 een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling van torrefactietechnologie. Uitgebreid onderzoek van laboratorium tot pilot schaal heeft geresulteerd in de gepatenteerde BO2 technologie, die wordt gekarakteriseerd door een robust en compact reactor ontwerp, een hoog energetisch rendement, lage kosten, geen afvalstromen en een goed beheersbare, hoge productkwaliteit. Samen met Nuon/Vattenfall en andere industriële partners richt ECN zich nu op demonstratie, direct gevolgd door wereldwijde marktintroductie. Daarnaast wordt verdergaande R&D gericht op optimalisatie van de productkwaliteit met het oog op eisen gesteld door logistiek en eindgebruik, en op verbreding van het biomassa grondstoffenbereik, waarvoor de technologie geschikt is.

Naar de website >

Jaap Kiel, ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek

‘Na een promotieonderzoek gericht op een nieuwe technologie voor rookgasreiniging kwam ik in 1990 bij ECN. Daar was ik sindsdien betrokken in een reeks projecten op het gebied van verbranding en vergassing van biomassa, kolen en afval, momenteel in de rol van programmaleider Biomassa & Kolen. ECN richt zich in toenemende mate op industriële R&D dienstverlening en ontwikkeling van innovatieve hernieuwbare energietechnologieën. Torrefactie is daarvan een perfect voorbeeld. In navolging van eerdere initiatieven in de metallurgische industrie in Frankrijk heeft ECN het idee herontdekt en geschikt gemaakt voor grootschalige energietoepassingen. Bioenergiedragers op basis van torrefactie hebben de potentie om de standaard vaste biobrandstof te worden, die niet alleen wordt toegepast als meestookbrandstof in kolencentrales, maar ook voor, bijvoorbeeld, de productie van transportbrandstoffen en decentrale warmtekracht installaties.’

biolake

BioLake

BioLake is een initiatief van een groep van agrarische  ondernemers en ATO.
BioLake ontwikkelt een technologie die agrarische residuen kan omzetten in een biobrandstof. De technologie BioLake wordt gebruikt, is torrefactie. Met het roosterproces is het mogelijk om deze residuen te veranderen in pellets die gemakkelijk kunnen worden gebruikt in verwarmingsinstallaties van huizen en industriële verwarmingsinstallaties.

Het onderscheidend vermogen van BioLake
BioLake is een systeem dat lokaal kan opereren. Landbouwers kunnen de grondstof leveren en het torrefactie proces kan worden bediend door de lokale bevolking. Het product, BioPellet, kan worden gebruikt voor de warmte of energie behoefte van de industrie en door huishoudens met pellet kachels.

De opkomst van plaatselijke gedecentraliseerde energieproductie is een belangrijke ontwikkeling en door integratie van hernieuwbare energie in het energiesysteem kunnen  deze niet-vervuilende technologieën een groter deel van onze energievoorziening verzorgen

Met behulp BioLake’ s torrefactie System dat kleinschalig is met modulaire uitbreidingsmogelijkheden zal de ambitie van een Biobased Society brengen naar het volgende level: Maak gebruik van de middelen binnenland zonder te concurreren met de foodsector, doe het bottom-up met lokale betrokkenheid, vermindering transport (vervuiling en kosten).

Dit is wat BioLake doet. Door zijn lokale karakter, zullen mensen meer betrokken worden bij de productie van energie en ervaren de pro’s en contra’s van hun energieverbruik, en de gevolgen voor het milieu.

Naar de website >

Hans Bais, Directeur

Hans is verantwoordelijk voor strategie en concept ontwikkeling en de implementatie van nieuwe duurzame technologie. Daarnaast adviseert hij bedrijven op het gebied van marktstrategieën voor duurzame technologie en overheden bij de vaststelling en uitvoering van beleid. Achtergrond: Hans werkte een decennium lang in de industrie als marketeer van industriële innovatie en productontwikkelaar. Tijdens zijn ECN tijd was hij verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma energie in de gebouwde omgeving, de implementatie van nieuwe energiebesparende producten in de markt en Manager Marketing & Innovations. Sinds 2007 is hij directeur van ATO (www.ato.nl).

Torrefactie - Topell Energy

Topell Energy

Topell Energy is een Nederlandse producent van biokolen, een duurzame en hoogcalorische brandstof. Deze biokolen worden via een innovatief proces gemaakt van houtachtige reststromen uit bos- en landschapsonderhoud. Biokolen kunnen worden gebruikt als brandstof voor electriciteit- en warmteproductie, als brandstof voor de staalindustrie en als grondstof voor de productie van transportbrandstoffen en kunnen succesvol concurreren met fossiele brandstoffen zoals bijvoorbeeld steenkool. De eerste fabriek van Topell, met een productiecapaciteit van 60.000 ton per jaar, zal in 2010 in Nederland in gebruik worden genomen.

Naar de website >

Erwin Eymans, Topell Energy bv

‘Topell Energy BV is een Nederlandse onderneming die een innovatief en economisch Torrefactie proces heeft ontwikkeld voor de productie van hoogwaardige brandstoffen uit houtachtige reststromen. Het verwerkingsproces van deze biomassa is een belangrijke stap naar betaalbare duurzame brandstoffen op korte termijn. Torrefactie is een proces waarbij als gevolg van verhitting achtereenvolgens water en laagenergetische bestanddelen worden uitgedreven. De brandstofeigenschappen en energiedichtheid worden door dit proces sterk verbeterd waardoor de biomassa wordt omgezet in hoogwaardige energiedragers. De brandstoffen kunnen direct worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en voor de productie van transportbrandstoffen. Het gebruik van biomassa heeft een grote impact op de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van elektriciteit. Bij gebruik van de brandstof die Topell Energy gaat fabriceren kan de CO2-uitstoot tot 94% worden gereduceerd’.

Torrefactie - Torr Coal

Torr Coal

Torr®Coal Technology BV maakt biokolen (Torr®Coal) van biomassastromen die in overvloed aanwezig zijn, maar niet van nature geschikt zijn als brandstof. Dit gebeurt via een innovatieve technologie geschikt voor energieopwekking en/of voor toepassing in de industrie. Als grondstoffen voor de productie van Torr®Coal kunnen diverse soorten zuivere- en onzuivere biomassa ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn biomassareststromen uit de bosbouw, natuurbeheer, landbouw, industrie en SRF. Torr®Coal Technology BV produceert niet alleen biokolen op maat voor de afnemer, daarnaast hebben ze zich gespecialiseerd in de aankoop van grondstoffen, de verkoop van eindproducten en commerciële projectontwikkeling.

Naar de website >

Jan Brouwers, Torr-Coal technology BV

‘Naast lid te zijn van het Torr-Coal Groep team ben ik reeds 30 jaar werkzaam in de wereld van duurzame energie en afval. Gedurende die tijd heb ik gewerkt aan fotovoltaïsche zonne-energie, windenergie, lpg systemen, afvalrecycling, secundaire brandstoffen, biomassa en nu torrefactie. Inmiddels kan ik zeggen dat ik op al deze gebieden enige kennis en ervaring heb. Vanuit mijn visie dat er tekorten zullen ontstaan in fossiele brandstoffen en grondstoffen, moeten we nu de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en grondstoffen zo efficiënt mogelijk gebruiken. Zo zorgen we ervoor dat we de generaties na ons niet met deze tekorten belasten. Torrefactie kan in mijn optiek hierbij een belangrijke bijdrage leveren.’

Producenten

Bent u zelf biokoolproducent? Hier vindt u alle informatie over de stichting DTA en haar doelstellingen. Meer informatie


Afnemers

Een overzicht voor u als energieproducent van alle voordelen die het inzetten van getorrificeerd materiaal u te bieden heeft. Meer informatie


Torrefactie en DTA in de media

Hier vindt u alle berichtgeving over DTA en torrefactie vanuit de media. Meer informatie